بازگشت

اساس اين اعتقاد


اعتقاد ما در اين زمينه و اين آينده نگري بر اساس اصالت عدل و تساوي است. عدلي که پايه و اساس آفرينش را تشکيل مي دهد و مساواتي که خشت اول بناي حيات اسلامي است. بعلاوه اعتقاد ما مبتني به هدفدار بودن آفرينش، خواست خدا، رشد عقول و انديشه هاي انساني، وجود زمينه هاي فطري در انسان براي اين خواست و... است. بخصوص تمدني که در آينده منتظر وقوع آنيم زائيده کمال عقلي بشر است و نيروي ايمان هم آن را مدد مي دهد. در سخني از معصوم ع آمده است که بهنگامي که قائم ما ظهور و قيام کند دست عنايتش را بر سر بندگان خدا مي گذارد. و خردهاي شان را جمع و جامع گرداند و حلم و بصيرت شان را مي افزايد و کامل مي سازد... امت اسلامي بر اساس اين بينش درباره آينده جهان عقيده مند است و به پيش مي رود. و مساله انتظار بر اين صورت شکل مي گيرد.