بازگشت

و بالاخره تمدني خير آفرين


دورنماي آينده از نظر اسلام پديد آمدن تمدني است که براي بشريت خير و سعادت آورد. به او مددي دهد که به خواسته هاي مشروع خويش دست يابد، تمنيات صواب او را بر آورده سازد، او را از بي غذائي از بي دوائي، از فقر و محروميت نجات بخشد. آينده از نظر اسلام به گونه اي است که توهين ها و اهانت ها از مقام انساني محکوم مي شود. دهن کجي به ارزش انساني و سقوط دادن او از بين مي رود. ادب ظاهر و درندگي باطن طرد و رد مي شود. بي هدفي و بي برنامگي از زندگي انسان ها رخت بر مي بندد. رقابت هاي خطرناک و درد آفرين محکوم[ صفحه 100]مي شوند. فضيلت و اخلاق مي آيد، نور و صفا مي آيد، آزادي و استقلال واقعي مي آيد. تمدن آينده تمدني امنيت آور است، هم براي انسان اهميت جسمي مي آورد و هم امنيت رواني خصومت هاي بي دليل مهار مي شوند، حالت ياس و اضطراب و به تبع آن بيماريهاي قلبي ناشي از آن، زخم معده هاي ناشي از غم و غصه ها از ميان مي رود.