بازگشت

طرد سفاکي و خونريزي


مدنيتي که اسلام مبشر آن است تمدني است که در آن سفاکي و خونريزي نيست، انسانها باهم در طريق همستيزي و کينه و تنفر و فرار از هم نيستند ارزش انساني بالاست و در آن منطق دريدن و بيچاره کردن محکوم مي شود. در اين مدنيت ببهانه صلح و امنيت و دفاع از طبقه محروم ديکتاتوري موحش وجود ندارد، به اسم صلح و حمايت غارتگري نيست. و بهنگامي که مردم محروم براي احقاق حق خود قيام و اقدام کرده اند آنها را به رگبار مسلسلها نمي بندند. يقه مستضعفان را نمي گيرند و از او باج نمي خواهند. در اين مدنيت انسانها چون درندگان نيستند که بهم ديگر دندان تيز نشان دهند، خطر تماس با قدرتمندان بمانند خطر تماس با بمب نيست. ناتوانان بخاطر اعتراض به خاک و خون کشانده نمي شوند. بي تعهدي و بي مسئوليتي براي انسانها نيست که در آن گروهي بکام مرگ کشانده شوند و خانه و مزرعه آنها جولانگاه ترکتازي خصم شود.