بازگشت

در مدنيت ها


طرز فکر اسلام راجع به آينده پديد آمدن مدينتي است که زائيده ارتباط عقل و دين باشد، مبتني بر دانش و حکمت باشد، بر اساس نزديکي توده ها بهم باشد، روابط انساني را در برگيرد، تضادها از ميان بروند، سفاکي و خونريزي زائل گردند. تمدن آينده تمدني نيست که زائيده انديشه اشراف و مخصوص طبقه اي محدود باشد. تمدني است مردمي در خدمت مردم و سود برندگانش همه انسانها بخصوص محرومان، مستضعفان، تو سري خورده هاي امروز، پا برهنه هاي ديروزند، اساس آن مبتني بر کرامت و رحمت انساني و کوشش آن در مسير تحقق خير و سعادت همگان است. آنچه در اين مدنيت ها مي بينيم وجود عناصر زير و توجه به جنبه هاي زيرين است: