بازگشت

تجلي تقوا و انسانيت


اعتقاد به توحيد زمينه را براي وابستگي انسان بي تقوا بي نهايت جلب مي کند، آن چنان که او ناگزير نباشد به مسائل جزئي و کم اهميتي، و به اشخاص و افرادي که در مرحله ما دونند وصل باشد و بخاطر آن عزت نفسش بخطر افتد. آينده از نظر اسلام بگونه اي است که خلاءهاي دروني پر شوند، از هم گيسختگي ها از ميان بروند، روحيه هاي ضعيف و متزلزل اصلاح شوند، نفاق[ صفحه 97]دروني به وفاق تبديل گردد بحرانهاي شخصيتي رنگ و روئي و صورتي عادي پيدا کنند، و زمينه براي رشد و تجلي انسانيت فراهم گردد. در آينده عفت و اخلاق، عشق و محبت جاي آلودگي و سردي را خواهد گرفت. چنگ و ستيزهاي دروني عصيان ها، و طغيان ها از ميان خواهند رفت. اختناق ها نارضائي ها، شور و بلواهاي دروني خاموش خواهند شد. و آدمي خود را در منبع لا يزال سيراب خواهد ديد و آگاهانه به پيش خواهد رفت. اخلاق رنگ خدائي خواهد گرفت و انسانها سعي دارند در مشي و روابط خود کريم، بخشنده، مهربان، با گذشت، صبور و عليم باشند و راه را براي وصول به مرحله خدا گونه شدن هموار سازند.