بازگشت

پاکسازي ها


در سايه عقيده انساني و اسلامي توحيد، در سايه گسترش ارزشهاي راستين، و شناخت راه مستقيم وضع بگونه اي مي شود که در آن هر کس به شناخت خود و اصلاح خويش اقدام کند. پاکسازي ها و گند زدائي ها از درون آغاز مي شود، حب و بغض ها رنگ الهي مي گيرند، دلها از کينه ها، حسادت ها بخل ها، بد خواهي ها و آلودگي ها خالي مي شود، هر کس مي کوشد درون را از ناپاکي ها خالي کند تا زمينه براي پذيرش حق و قرب پروردگار آماده گردد.[ صفحه 96]در سايه پاکي درون روح و روان اوج مي گيرند، آدمي ساخته و اصلاح مي شود و تازه مي فهمد چگونه درگير ثقل ها و سنگيني هاي ناشي آلودگي هاي حيات بوده است و چگونه مي تواند خود را از اين وضع نابسامان نجات بخشد. تازه معني قرب خدا را مي فهمند معني خضوع و اخلاص را در مي يابد و به نقطه اي مي رسد که در مي يابد سر و جان باختن در راه محبوب چه لذتي و چه اوجي براي انسان ايجاد مي کند.