بازگشت

توسعه ارزشهاي راستين


چه بسيارند ارزشهاي کاذبي که امروزه سراسر جهان را پر کرده اند و نسل را بسوي خود سوق داده و منحرف ساخته اند. اما روايات اسلامي سخن از ريشه کن شدن آنها و پديد آمدن ارزشهاي راستين دارند. ارزشهاي اخلاقي و فرهنگي راستين، همانها که الهي و خدا گونه اند در جامعه محقق مي گردند و ريشه دار مي شوند. آن چنان که معيارها بواقع و نفس امر مي توان گفت عوض مي شوند: چه بسيار مسائلي که از نظر کلي پوچ و بيهوده و بي حساب بوده اند ولي بعنوان يک ارزش در جامعه حکومت داشته اند. و چه بسيار چيزهاي پر بهائي که در اجتماع بشري بوده اند ولي پس از مدتي فاني و زائل مي شوند. انديشه ها الهي مي شوند، فکرها و فلسفه ها معيار ديگري پيدا مي کنند. پيکر بندي جامعه عوض مي شوند و بشريت در سايه اين تغييرات و تحولات راه و رسم ديگري مي گيرد و طرق ديگري را مي پويد.