بازگشت

گسترش توحيد


دورنماي آينده از نظر سلام اين است که توحيد، آن عقيده اي است که سازنده و جهت دهنده است، همان عقيده اي که موجب پديد آمدن کمال و حرکت بسوي بي نهايت گسترش مي يابد. آن چنان که هم مردم را بسوي خود مي کشاند و جلب مي کند. عقيده توحيد توسعه مي يابد و طرفدار پيدا مي کند. طرفدارائي که از کران تا کران جهان را پر کرده اند و در همه نقاط پراکنده مي شوند. اين عقيده از تاييد دروني برخودار است از آن بابت که فطرت ما فطرتي خدا آشناست، جلوه اي از نفحه الهي روح رب در ماست. دورنما اين است که دامنه اين توحيد آن چنان وسيع است که[ صفحه 95]روايات مي گويند هيچ آبادي و قريه اي باقي نمي ماند جز اينکه در آن شهادت به توحيد دهند و نداي لا الاه الا الله در آن طنين افکند. همه جا حکم خدا، همه جا توحيد، همه جا ذکر و ياد خدا و اين امري است واقع شدني. دين خدا در همه جا وارد مي شود، همه ابعاد زندگي ما را در بر مي گيرد. اين امري حتمي است از آن جهت که روايات مي گويند ليدخلن هذا الدين، علي کل ما دخل عليه الليل اين دين بر همه جائي که مفهوم شب و روز در آن وارد شده است حتما داخل خواهد شد.