بازگشت

امکان رشد


و بالاخره دورنما اين است که فرهنگ آينده زمينه را براي رشد و اعتلا جوئي بشر فراهم خواهد کرد موجبات آزادي او را از هر قيد و بند بشر ساخته پديد خواهد آورد، انسانهائي پرورش خواهد داد که بي هدف و بي برنامه نباشند گفته هاي شان بلغور ديگران نباشد، اظهار و نظرهاي شان تکرار طوطي وار نباشد.[ صفحه 93]فرهنگ آينده به آدمي رشد مي دهد، آن چنان که زندگي و همه مسائل مربوط به آن را در جهت انساني در حال سير و سفر بدانند و در اين راه جانب حق و عدل را فراهم سازند ببهانه صلح و امنيت ديکتاتوري بوجود نياورند، براي رسيد به لقمه ناني چربتر دست از حق برندارند. فرهنگ آينده اين رشد را به انسانها مي دهد که در طريق خدمت به جسم و جان باشند نه کالبد تنها، بناي مدنيت را بر عدالت استوار سازند، معبودهاي زوال پذير را ترک و طرد کنند، حيات را بر مبناي شرف و تقوا گرامي بدارند نه غير آن. اين سوي و آن سوي چهره شان يکي باشد و... و بالاخره در تفسير آيه: و اسبغ عليهم نعمه ظاهره و باطنه معصوم فرمود در عصر حکومت امام زمان براي استفاده از حقوق و مزاياي زندگي شرايط مساعد فراهم مي گردد و امکان دسترسي به مدارج عاليه براي همه بدست مي آيد و اين همان اميد و آرزوي رشدي است که ما در صدد آن هستيم.