بازگشت

تحول در تربيت


دورنماي آينده اين است که تربيت وظيفه آموز است، مسووليت ياد مي دهد، راه تعهد را مي آموزد انسانيت و تکليف را به آدمي مي آموزد، موجودي ساخته و پرورده با ايدآلهاي الهي و داراي انديشه و ذهن آزاد باز مي آورد. دورنما اين است تربيت افرادي مي آفريند که در برابر جريانات و مسائل افرادي بي تفاوت نباشد، از بلا تکليفي و سر در گمي رها باشند، تربيتي خواهد بود سالم و در طريق پروردن افرادي استوار، با هدف مومن و آگاه انسانهائي که با مغز خود بينديشند، و با زبان خود سخن گويند و امور را با چشمان خود مشاهده نمايند. اسلام قائل به پديد آمدن نظامي در تربيت است که بر اثر آن افراد مستقل بار آيند از زندگي اتکالي بپرهيزند، براي حل مسائل و دشواري هاي خود به دامن اين و آن پناه نبرند، و درد و درمان خود را از خود بجويند. حاصل تربيت آينده انسانهائي خواهند بود که تقلب در غذا و دوا ندارند، دهن کجي به مقام انساني ندارند. معنويت شان واقعي است نه کاذب ادب شان ريشه دار است نه تصنعي، تنها ظاهر را نمي بينند و تنها به درک شخصي براي تصميم گيري هاي بزرگ اقدام نمي کنند.