بازگشت

فزونخواهي ها


انسانها موجوداتي نيستند که بحد اقلي از آنچه که دارند و حتي حد متعادلي راضي باشند. آدمي در خواسته ها نامحدود است. اگر براي او امکان باشد مي کوشد همه مال و ثروت جهان را بتنهايي تصاحب[ صفحه 17]کند و همه مزاياي حيات را بخود اختصاص دهد. در اين طريق است که بفکر اعمال زور، اعمال فريب و خدعه مي پردازد، مي خواهد بهر گونه اي است از مستضعفان و بينوايان سواري گيرد و بهنگامي که ديگران حاضر به سواري دادن نباشند در بين شان اختلاف و درگيري، زدن و کشتن و نابود کردن است و اين امر همچنان تا انقراض نسل بشر ادامه خواهد يافت...