بازگشت

توسعه ابداعات و اختراعات


روايات اسلامي دورنماي آينده را توام با اختراعات و ابداعات بسيار مي دانند از آن بابت که فکرها آزاد است، محدوديت ها وجود ندارد، دشواري ها اندک است و آزادي در حد وفور است. اضطرابات و نابساماني براي افراد وجود ندارد و بهمين نظر زمينه از هر جهت براي آزادي فکر و ابداع وجود دارد. از سوي ديگر مساله تکامل عقول مطرح است. انديشه ها اوج مي گيرند و استقلال و تماميت فکري پديد مي آيد. اين همه تجربه ها و آزمايش ها خود زمينه را براي تکامل خود انساني فراهم مي سازد و راه را براي رشد فرد انساني هموار مي سازد. برخي از روايات در اين زمينه سخن از اين دارند که در اثر کثرت وسايل و ابزاري که پديد مي آيد انسانها چندان نيازي به اعضاء نخواهند داشت، امري که دانشمندان هم بر اين انديشه اند و قائلند که در پايان قرن[ صفحه 91]بيستم نياز آدمي به اعضاء بدن فوق العاده اندک خواهد بود.