بازگشت

توسعه علوم


اخبار و روايات اسلامي سخن از توسعه علوم دارند و ياد آورد مي شوند آنچه که در زمينه علوم تا آن روز براي بشر حاصل مي شود به نسبت يک در برابر سي است. ولي بعدها در اثر پديد آمدن فکر آرام و آرامش نسبي اين ميزان به چندين برابر خواهد رسيد. آن چنان که براي کسي مشگلي و جهلي در زمينه اي خاص باقي نماند. علوم گسترش مي يابند و اطلاعاتي بکر و همه جانبه در دسترس انسان ها قرار مي گيرند آن چنان که مجهولي براي بشر نماند، و آدمي از اسرار و بطون زمين آگاه گردد. بداند در دل کوه، در عمق دريا، در کرات ديگر چه خبر است و چگونه مي توان از آن موجودي و مواهب بنفع بشريت و در طريق تکامل استفاده کرد. در سايه گسترش علوم حتي سخن از اين است که آدمي نيازمند به کار و تلاش فوق العاده اي نيست با اندک کاري مي تواند موفق به تامين زندگي، آباداني زمين... گردد و بقيه اوقات او را صرف معنويت و کمال و خودشناسي و خودسازي نمايد.