بازگشت

در جنبه فرهنگي


ديدگاه اسلامي در اين زمينه آينده زيباي پر شکوهي را نشان مي دهد و حاکي از اين است که معيارهاي ارزنده اي در جنبه هدايت و تقوا براي بشريت خواهد آمد و مسائل و دشواري هاي بشر بر آن اساس حل و فصل خواهند شد. تقوا و شرف، انسانيت و اخلاق بر جامعه حکومت خواهد کرد و بشريت روي خير و صلاح و عفاف را خواهد ديد.[ صفحه 90]آنچه در اين دورنماي پر شکوه مي يابيم عبارتند از: