بازگشت

اقتصاد معتدل


و بالاخره دورنماي آينده حاکي از وجودي اقتصادي متعادل است، اقتصادي که در آن موازنه برقرار است در آن تورم وجود ندارد. افراد قدرت خريد دارند، خواسته ها و تمناهاي شان در حد عادي و طبيعي بر آورده مي شود. احساس فقر و محروميت و در بدري براي افراد نيست. نظام اقتصادي آينده بگونه اي است که هر کس مي تواند براي خود معيشت متعادلي فراهم نمايد. ديگر کسي از بي غذائي و بي دوادئي جان نخواهد داد. ديگر کسي از نظام فئودال ها بستوه نخواهد آمد و حق اينست که ديگر فئودالي وجود نخواهد داشت و آنان نيستند تا براي بشر مفسده ايجاد کنند. دورنماي آينده اين است که در جامعه انساني آن روز ديگر تقلب در غذا و دوا نيست، ديگر حيله بازي براي بدست آوردن لقمه ي نان وجود ندارد ديگر انسانها چوب کذب و دو روئي و ظاهر سازي کسي را نمي خورند، فقدان ايماني نيست تا به فريبگري بپردازند. و اگر هم باشد مهار خواهد شد.