بازگشت

توزيع عادلانه


دورنماي آينده نشان مي دهند که در آينده مردم[ صفحه 88]تن به توزيع عادلانه خواهند داد نظام مبتني بر قسط خواهد شد و در آن هر کس سهم خود را از موجودي دريافت خواهد داشت. همگان تن به کار و تلاش مي دهند و آنها که دخل و خرج شان برابر نيست از بيت المال به حد کفايت به آنها داده خواهد شد. آنها که نياز بيشتري دارند از زندگي وا نمي مانند و آن چنان نيست که بخاطر ناداري و درماندگي از زندگي بيزار گردند. از سوي ديگر مردم در طريق راه خدائي خويش هستند و سعي دارند بدهيهاي خود را به بيت المال بپردازند. خمس و زکوه مال شان بدهند و در اموال خود حقي براي سائل محروم در نظر گيرند و اين امر خود باعث آن مي شوند که توزيعي عادلانه صورت گيرد و نيز سطح زندگي عمومي بالاتر آيد. از سوي سوم دولت و حکومت عادل از راه تعيين ضرائب و تعيين ماليات مستقيم و غير مستقيم از ثروتمندان اخذ کند و به فقيران بدهد و اين خود سبب آن خواهد شد که بار زندگي از دوش محرومان برداشته شود و زندگي مردم فرومانده و افتاده سر و صورتي گيرد. از سوي چهارم توصيه و تشويق به انجام خيرات و مبرات، اعطاي صدقات، وقف ها و کارهاي خير از طبقه دارندگان اخذ شود و به سوي مستمندان سرازير گردد. و نيز در صورت ضرورت اخذهائي از سوي ولايت امر و خليفه خدا در زمين که در نقش امامت و رهبري است اين توزيع را سر و صورتي عادلانه تر خواهد داد.