بازگشت

گسترش توليد


توليد توسعه مي يابد آن چنان که روايات مي گويند همه ويرانيها آباد مي گردند. همه مناطق لم يزرع بصورت زمين هاي قابل کشت و زراعت در مي آيند. آن چنان که ديگر نقطه اي نخواهند ماند که يا در آن کشت و زرع مي شود و يا محلي براي کار توليدي ديگر خواهد شد. ديگر ترس از آن نيست که مزد آن ها مورد غارت و چپاول گروهي بنام سرمايه دار قرار گيرد. ديگر وحشت از آن نيست که دولت ما حصل دسترنج آنها را بنام دولت ضبط کند. بهمين نظر مردم همه قدرت و تلاش خود را براي توليد بکار خواهند برد. و از جان و دل به کار خواهند پرداخت. اطمينان دارند که حاصل دسترنج شان نصيب خود آنها و در اختيار خودشان است. هم خود مي توانند از آن بهره گيرند و هم مي توانند ديگران را از آن بهره مند سازند.