بازگشت

در جنبه اقتصادي


دورنماي آينده از نظر اسلام اقتصادي سالم و پر از خير و برکت را براي بشريت نويد مي دهد. اقتصادي که در آن خير و رفاه عمومي مطرح است و در آن مساله اسراف يک گروه فقر و درماندگي گروهي ديگر محکوم است. آينده از نظر اسلام دورنمائي پر از خير و برکت را براي بشر پيش بيني مي کند، دورنمائي که در آن نمي توان پا برهنه اي را در ريگزاري سوزان بدنبال آب و نان و آن ديگري را سوار بر کشتي ها تفريحي براي عيش و نوش ببينيم. وضع بگونه اي نيست که در آن عده اي از سيري در حال مرگ باشند و عده اي ديگر از بي غذائي و بي دوائي در حال جان دادن. اسراف ها از ميان مي روند، مظالم فئودال ها نابود مي شود. کودکان محروم براي لقمه نان نخواهند گريست و طبقه بورژوا مفاسد خطرناکي براي بشر نخواهد آفريد. گرسنگان سير مي شوند، برهنگان پوشانده خواهند شد، بيماران درمان مي گردند و کارها روي روال و نظم فطري و طبيعي خواهد افتاد. بر اساس آنچه که از ديدگاه اسلامي در اين زمينه ما را بدست مي آيد[ صفحه 87]عبارتند از: