بازگشت

ضمانت اجرائي قانون


ضمانت اجراي قانون و پاسداري از حکومت را خود مردم بر عهده خواهند داشت. زيرا اين نظامي و حکومتي[ صفحه 86]نيست که بر آنها تحميل شده باشد. بلکه خود از جان و دل خواستار آن بوده اند، خود براي بدست آوردن آن از سر و جان گذشته ايد. ديگر دليلي ندارد که آن را حفظ و حمايت نکنند. بزرگترين ضامن اجراي قانون خود مردمند و آنها با جان و دل از آنچه را که بدست آورده اند حفظ و حراست خواهند کرد ولي در عين حال تقدس قانون از آن بابت که از جانب خداوند آمده است، جبهه هاي مردمي قانون از آن بابت که در برگيرنده منافع همگان است در اين ضمانت موثر خواهد بود. هم چنان دستگاه حاکمه خود نيرومندترين ضامن اجراي قانونند و در آن گاه که جمعي معدود حاضر نشوند به دستورات و تعاليم آن گردن نهند و همچنان بخواهند از طريق خود خواهي و خودسري در پي خواسته هاي خويش باشند، از راه اجراي قانون، اعمال زور و قدرت، اجراي حدود و تعزير است آنها را به راه خواهند آورد.