بازگشت

تفاوت انديشه و جهان بيني


انسانها در مسير حيات، بر اساس ديده ها، شنيده ها، خوانده ها، فکر کرده ها به نتايج مطلوب يا نامطلوبي از نظر ديگران مي رسد و به جهان بيني خاص خود دست مي يابد. جهان بيني هاي متفاوت اگر در هدف و عملي ما بصورت کلي ملاحظه کنند عوارض نامطلوبي بر جاي مي گذارند که اقل آن درگيري و تصادم با ديگران است. هر مقدار که از راس زاويه اختلاف دورتر شويم اضلاع آن از هم دورتر و متباين تر خواهد بود و اين امر مي رود که براي هميشه ما را در زندگي درگير و گرفتار سازد.