بازگشت

وظيفه شناسي مردم


آينده از آن مردمي است که وظيفه خود را در اجراي حق نيکو مي شناسند. و سعي دارند در طريق حق و عدالت باشند و آن چنان در مسير باشند که حتي لحظه اي از انجام وظيفه الهي خود تخطي نکنند. امت آينده امتي وظيفه شناس است، پاسدار و حافظ دست آوردهائي است که در طول مدت چند قرن حاکميت ظلم و ستم و تبعيض بدست آورده است. او ديگر حاضر نسيت ارزش و اعتبار، موقعيت و فرصتي که در اثر جانبازيها، خون دل خوردن ها بدست آورده است از دست بدهد و دوباره خود را به رنج و بدبختي افکند. مرارت هائي که در طول مدت حيات بدست آورده است او را قدر دان موهبتي خواهد کرد که اينک در اختيار او نيست جاذبه هاي موجود در جنبه سياست و اجرا او را علاقمند به حفظ آن چيزي خواهد کرد که اينک در دسترس دارد بدين سان خود از طريق نظارت اجتماعي مي کوشد مواظب باشد اين دست آوردها از ميان نروند و در همي و آشوب از نوپديد نيايد.