بازگشت

رفع تبعيض


آينده سخن از رفع تبعيض دارد و اسلام مي گويد در حکومت آينده عدالت و مساوات و قسط و عدل جاي جور و تبعيض را مي گيرند. حق بهره مندي از مواهب الهي، از قانون و حکومت و دادگاه براي همگان يکسان خواهند بود و کسي بر ديگري برتري نخواهد داشت.[ صفحه 85]دنياي آينده دنياي اشرافيت و سرمايه داري، نظام نژاد پرستي، انديشه نجيب زاده بودن شاهزادگان و وزرا را بهم خواهد زد. همه را از ي نسل و نژاد و از يک پدر و مادر خواهد دانست. حق بهره مندي از مواهب طبيعي و امکانات حکومتي را براي همگان يکسان خواهد دانست. در آن نظام کسي نخواهد توانست ديد قانون را بسوي خود پيش از ديگران جلب کند، به آسايش و فراغي بيش از ديگران دست يابد انسانها بيک ميزان خواهند ارزيد. امکانات کار، شغل، فعاليت سياسي و اجتماعي و فرهنگي، بهره مندي از مواهب براي همگان يکسان خواهد بود. کسي بعلت فقر محکوم نخواهد شد، انديشه اي بعلت نادار بودن صاحب آن منزوي نخواهد شد. سياست حکومت در طريق اجراي منافع شخصي فردي يا دسته اي مخصوص نخواهد بود.