بازگشت

صلح جهاني


سخن از تشکيل امتي عظيم و نمونه است، امتي که اعضاي آن پيرو عقيده و دين واحد و باهم برادر باشند در چنان صورتي ديگر جاي دعوا و نزاع و برخورد و درگيري نيست. گروه ها باهم اختلافي ندارند تا کارشان به درگيري و جنگ برسد. از سوي ديگر بساط عدل در همه جا گسترده مي شود. طرز فکر نژاد گرايانه از ميان مي رود که در آن پيروان يک نژاد از مزايائي خاص برخوردار بوده و ديگران را بحساب بياورند. انديشه هاي ناسيوناليستي محکوم مي شود و افکار از حد درون مرزي به برون مرزي کشانده خواهد شد ديگر جاي پائي براي دعوا نيست. آري، دورنما اين است که صلحي جهاني در سايه وحدت در مکتب و عقيده پي ريزي خواهد شد. اختلافات و درگيري هاي بي حساب از ميان خواهد رفت، برادري و وحدت خواهد آمد. درونماي آينده اين است که عهد شکني ها از ميان مي رود، تناقض هاي سياسي زائل و نابود مي شود، تحريک ها، بلوا و آشوبها بکناري خواهند رفت، ارعاب ها براي تحکيم موقعيت خود و تثبيت حاکميت ها فاني خواهند شد. حقوق بشر بهمان گونه اي که انبياي الهي گفته در مرحله اجرا و عمل در خواهند آمد.