بازگشت

امنيت عظيم


آيات و روايات درباره آينده سخن از امنيتي عظيم دارند، امنيتي که همه انسانها و همه محيط ها را تحت پوشش خود قرار دهد. آن چنان که انسانها بدون هيچ گونه خوفي و هراسي راه زندگي خود را در پيش گيرند و به ادامه زندگي بپردازند. عبارت خدا را کرده و خوف و تزلزلي در دل نداشته باشند. زندگي آينده توام با امن و فراغ است از آن بابت که قانون الهي در آن بمرحله اجرا در مي آيد و در اجرا بين احدي از قوي و ضعيف فرق گذارده نشود.[ صفحه 84]فقير و غني در پيش دادگاه يکسان باشند و دادگاه در برابر هر دو يکسان به داوري بنشيند و راي دهد. روايات اسلامي در توسعه اين امنيت حتي سخن از آن دارند که اين امر حيوانات را هم فرا مي گيرد، آن چنان که پرندگان آزاد و فارغ البال در لانه هاي خود به تخم گذاري مشغول شوندو موجودات آبزي در رودخانه ها سرگرم حيات پر از من و آسايش خود باشند.