بازگشت

حکومت عادل


در سايه سياستي که بنيان گذاري خواهد شد حکومتي مصلح و عادل پديد آيد و دولت هاي باطل را از ميان بردارد: حکومتي که براي رفع تبعيض و بسط عدالت اجتماعي بکوشد و در جنبه اجرا و عمل بهترين يار شد. دورنماي آينده نشان دهنده تسلط حق بر باطل و استقرار حکومت الهي است، پديد آمدن همساني و دوري از ظلم و جور است. در اين حکومت عهد شکني، بي وفائي، عدم توجه به حرمت اشخاص مطرح نباشد، تناقضات سياسي، دور گوئي و دور روئي با مردم، فريب هيئت زمامدار با مردم محکوم گردد. اساس اين حکومت خدمتگزاري به انسانها، رعايت و عدالت و تقوي[ صفحه 83]با آنان، خير خواهي و مددکاري با مردم، زير بازو گرفتن آنهاست. انسانها در هر کجا که باشند از کرامت و حرمتي برخوردارند، رايها و نظرها بيک ميزان ارج و بها دارند، سياست آن مجري نظرات شخصي نيست، بلکه مصالح عموم را در نظر مي گيرد.