بازگشت

در جنبه سياسي


دورنماي آينده در اين زمينه حاکي از پديد آمدن سياستي چاره ساز است، سياستي که دور از مکر و فريب و خدعه و نيرنگ باشد. سياستي که در آن انسانيت بيارزد و قدر و بهائي داشته باشد، مصالح انسانها در آن مورد توجه قرار گرفته و طرح نفاق ها و دشمني ها از ميان برود. اساس اين سياست رعايت عدل و خودداري از جور و تبعيض باشد، آن چنان که عده اي از آن فراري شوند بدان خاطر که منافع خود را در خطر ببينند. دورنماي آينده اين است که سياست حکومتي علي تکرار شود و باشد که بيشتر و جدي تر به مرحله اجرا گذارده شود. طلحه الخيرها و زبيرها از آن بگريزند ولي اين بار چاره اي جز بازگشت ندشته باشند. آنچه در اين سياست مي بينيم عبارتند از: