بازگشت

پيدايش وحدت و الفت


دورنماي آينده اين است که در جامعه آينده وحدت و الفت آيد. رهبر الهي جامعه با همکاري مردم ستمديده و جان بلب رسيده مي کوشند تا حکومت قرآن را در جامعه ترويج کنند و بر اثر آن وحدتي همه گير و جهاني پديد آورند. بر اثر آن وحدت برادري و صفا پديد آيد، عدالت و برابري حاصل شود، خدمت و صميميت بر مردم حکومت نمايد، خلوص و انسانيت پديد آيد و رعايت حقوق يک ديگر وظيفه اي انساني و الهي باشد. از نظر ما بهنگامي که قرآن حکومت يابد انسانيت همان را مي يابد که اعراب جاهل يافتند. همگان باهم متحد و يک دست مي شوند، معيارهاي انديشيده اخلاقي بر افراد حکومت خواهد کرد، برادري غالب خواهد آمد. هر کس هر آنچه را که از ديگران ربوده به او باز پس خواهد داد، هر کس بهر علتي که از ديگران گسسته دوباره با او پيوند الفت برقرار کند و بهدايتش بپردازد زندگي همه جا اسلامي گردد و الفت همه جا انساني شود.