بازگشت

طرد فريب و فساد


دورنماي آينده ظهور دجال، آن الگوي مکر و ريا و فريب و دروغ را به ما اعلام مي دارد که سرانجام آن تباهي و فناست. بينش يک بعدي او که بينش خود خواهي و خود بيني و ايجاد فساد و توطئه و گل آلود کردن آب زندگي مردم است از ميان مي رود و بينشي خدا پسندانه بجاي آن مي نشيند. جامعه آينده جامعه اي نيست که در آن فريب و فساد باشد. مردم عليه توطئه ها نابساماني ها، فسادها و دو روئي ها مي ايستند. ديگر حاضر نمي شوند که کسي آنان را فريب دهد، راه حيات سعادتمندانه را بر روي آن ها ببندد، ديگر نمي پذيرند که عده اي از طريق مکر و فساد و ايجاد تبه کاري و ستم روزگار را بر مردم تيره سازند. دورنماي آينده آن است که دروغپردازي هاي سران آشکار مي شود، آنچه را که بعنوان تخدير و فريب به کار مي بردند علني مي گردد. فساد و تباهي، خيانت، فحشاء از محيط جامعه پاک مي شود. حدود الهي درباره بدکاران اجرا[ صفحه 81]مي شود و نظارت اجتماعي مردم جلوي بيراهه رفتن ها را خواهد گرفت.