بازگشت

اختلاف در تربيت ها


هر مکتبي و هر فلسفه جامعي براي خود نظام تربيتي خاص دارد. بر اساس اينکه ديدگاهها چه باشند چه هدف يا اهداف را در جنبه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تعقيب کنند، و بر اساس آن که چه روش هائي را در جنبه سازندگي و بازسازي به کار ببرند با نتايج متفاوي مواجه خواهند شد. و بديهي است که در اثر تربيت هاي مختلف افراد متفاوتي باري مي آيند که هر کدام راه و روش جداگانه اي را در زندگي تعقيب خواهند کرد و اين خود موجب پديد آمدن تضادهاي و درگيري هاست.