بازگشت

تشکيل امتي نمونه و واحد


ديدگاه اسلامي اين است که در آينده همه دستجات و گروهها از ميان مي روند، همه مسلک ها و ايسم ها فاني مي شوند. همه طرفداران دستجات و گروهها بدنبال هدف و برنامه ديگري خواهند رفت و راه و رسم ديگري را در پيش خواهند گرفت. اسلام معتقد به پي ريزي امتي بزرگ در آينده است و در روي زمين، که در آن برابري اعتقادي باشد، ايدآلهاي الهي در آن تحقق بيابد و امتي پديد آيد که در آن سفيد و سياه در کنار هم باشند، شرقي و غربي، شمالي و جنوبي باهم رابطه اي انساني و برادري داشته باشند. دور نما اين است که اين امت گسترش يابند و سراسر جهان را بپوشانند و همه انسانها در زير لواي آن گرد هم آيند. نيروهاي خود را يکي کنند و با اتحاد و يک دلي بر تاريکي ها و سياهي ها بتازند و آن را از ميان بردارند. اسلام گويد در آينده امتي پديد آيد که براي جهان تفسيري مادي ولي توام با معني داشته باشد، با همکاري مردمي که ستمديده اند و جان بلب[ صفحه 80]آمده است ستمگران را از تجاوزها و تعدي ها دور سازد، از راه جنگ و جهاد اسلامي مساوات، عدالت، عزت، احترام به همنوع را براي بشريت به ارمغان آورد.