بازگشت

در جنبه اجتماعي


در اين جنبه تحولي همه جانبه پديد خواهد آمد، تغييراتي زير زيبائي در نظام حيات پيدا خواهد شد. مقاومت ظلم و فساد و ظالم و فاسد از ميان خواهد رفت. حق و عدالت پا خواهد گرفت. مردم مزه شيرين کامي پيروزي و موافقيت را خواهند چشيد. نابساماني و درگيري، جور و تبعيض، خودمداري و خودپسندي از جامعه ريشه کن شده و صلح و صفا بجاي آن خواهد آمد. آنچه در دورنماي آينده از اين ديد ملاحظه مي کنيم بدين شرح است.