بازگشت

ديدگاه اسلام درباره آينده


گفتيم که دورنماي آينده از نظر اسلام درونمائي شيرين و لذتبخش است و در آن مساله ايجاد و پديد آمدن حکومتي خدائي است که سراسر جهان را فراگيرد و مناقشات و اختلافات را از ميان بردارد و بشريت را بکعبه مقصود برساند. ديدگاه اسلام درباره آينده ديدگاهي است روشن، همه فهم صريح و قاطع، نشان دهنده ثبوت حق و استواري حقيقت دور از انديشه هاي تعصب آميز. اسلام معتقد است در آينده اي دور يا نزديک واقعيت هاي جامعه تحول مي يابند و زندگي سر و صورتي ديگر پيدا خواهد کرد. نظامات عوض خواهند شد و وضعي پديد خواهد، آمد که دور نمايش در جنبه هاي مختلف بصورتهاي زير است.