بازگشت

در جنبه اجتماعي


خواسته ها اين است که جامعه انساني جامعه اي متعاون و متکافل باشد، مساوات و مواسات براي همه، همزيستي مسالمت آميز براي همه باشد. خواسته ها اين است که بني آدم بواقع اعضاي يک پيکر باشند که اگر عضوي از آنها بدرد آيد اعضاي ديگر بدرد و رنج و تعب افتند. بيماري، بيکاري، درد و رنج براي افراد نباشد. آدمي لا اقل باندازه يک حيوان بيارزد، اگر صدها بيمارستان براي حيوانات است لا اقل نيمي از آن براي سياهپوستان هم باشد. بشريت امروز مي خواهد رحم و عاطفه در بين بشريت موجود باشد، همه براي خير و سعادت هم بکوشند، همگان براي حفظ و خاطر ارزش انساني تلاش کنند. نان به نرخ روز ببهاي شرف به فروش نرسد. اخلاق تصنعي از ميان برود، ريا و درد و رنج، جعل و تقلب و تزوير و ارزشهاي حاصله از آن نابود گردد، آدمي بظاهر انسان و در باطن گرگي خونخوار نباشند.