بازگشت

در زمينه هاي اقتصادي


خواسته هاي بشر امروز اين است که کاري شرافتمندانه براي همگان باشد، توزيع عادلانه اي از ثروت انجام گيرد، مزدها عادلانه باشند، مقررات اقتصادي بگونه اي باشند که حد اقل زندگي و رفاه را براي همگان فراهم نمايند. بشريت خواستار آن است که ثروت هاي طبيعي در اختيار همه انسانها باشد نه گروهي خاص، اسراف و اتراف نباشد. شکمهاي سير بفکر شکمهاي گرسنه هم باشند، سرمايه ها کنز نشوند، زندگي نيازمندان تامين شود، راه هاي در آمد مشروع باشد و هر کسي نتواند از هر طريقي که خواست صاحب مال و ثروتي گردد.[ صفحه 76]خواسته ها اين است که قانون از کجا آورده اي بمرحله اجرا گذارده شود و از آن مهمتر مساله و قانون بکجا مي بري مطرح باشد. مردم حق نداشته باشند از راه چپاول، غارت اموال عمومي، غصب و تجاوز صاحب آلاف و الوف شوند، بيت المال جدا در راه خير و سعادت عمومي مصرف شود، اموالي که از راه هاي ناروا بدست آمده به صاحبان شان برگردانده شود.