بازگشت

ايدئولوژي هاي متفاوت


ايدئولوژي را از يک نظر توجيه خود و توجيه هستي خود معرفي کرده اند و منشا آن بنظر عده اي اعتقاد ناشي از وحي و بنظر عده اي چون مارکسيست ها محصول و انعکاس تضادهاي اجتماعي است. عواملي چون تعقل، استدلال، منطق، در آن بيش يا کم پيدا مي شود. مي گويند ايدئولوژي هاي متفاوت موجب پديد آمدن اختلاف در فکر و عمل و در نتيجه تصادم مي شود و بخاطر اين تصادم ها بشريت نخواهد توانست در آينده اي و لو دور روي خير و خوشي را ببيند.