بازگشت

زمينه هاي امروزي اين تاييد


آنچه اسلام درباره آينده جهان مي انديشد امري محال عقلي و خلاف جريانات و خواسته ها نيست. بشريت امروز هم به اين نتيجه رسيده است که ضوابط و قوانين بشر ساخته محروميت آور است، کينه ساز و عقده ساز است. سبب پديد آمدن عبوديت خلق است، موجد درگيري ها و تصادم هاست، بايد بگونه اي از شرور و عوارض آن دور ماند.