بازگشت

نتيجه


بر اين اساس راههاي متعددي که در سطحي جهاني از سوي[ صفحه 75]دانشمندان عرصه شد و مورد عمل قرار گرفت هيچ کدام چاره درد نبوده و نيست. اغلب آنها در حد طرحهائي مي ارزيدند که آدمي بايد آنها را تنها بخواند و از بيکاري بيرون آيد. در صحنه عمل مساله صورت و رنگ ديگري دارد و قدرت و زوري لازم است تا آنان از وضعي که در آنند بيرون آيند.