بازگشت

اقدامات زيربنائي


انديشه و طرز فکر ديگر اين بود که نظام حيات کنوني را بگونه اي زيربنائي عوض کنند و طرح و نظري تهيه نمايند که در آن تحولي از درون آغاز گردد و شعاع و دامنه اش به بيرون کشانده شود. در پي تحقق اين آرزو بود که هر يک از دانشمندان نظري را عرضه کردند: - دانشمندي چون سور و کين معتقد به ايجاد رستاخيز در رآليسم شد.[ صفحه 74]الوود تربيت و معنويت و تقويت اصول اخلاقي و مذهبي را توصيه کرد. - وارد راه تربيت عمومي و نشر علم و دانش را پيشنهاد نمود. - توئين بي راه چاره را منحصر در تصديق حقايق و اصول مذهب دانست. - مارکس، انگلس و پروردن لغو مالکيت ها را مطرح کردند. و ديگران هر کدام نظري دارند. ولي سرانجام وضع بهمانجائي کشيد که امروزه شاهد آنيم.