بازگشت

جلوه هاي امروزي اين تاييد


ما گمان داريم از ده ها سال قبل زمينه تحقق اين فکر در جامعه انساني پيدا شده است. و بشريت به اين در و آن در مي زند تا خود را از وضعي که در آن است نجات دهد. آثار خستگي و سرخوردگي از اوضاع در همگان بچشم مي خورد. و بنظر مي رسد که تضادها و درگيري ها به اوج رسيده باشند. انديشمندان و صاحب نظران باز از طرق غير الهي خواستند که براي انسانها کاري کنند و موجبات رفع تصادم ها و نجات آنها از بدبختي ها و سيه روزي ها را فراهم نمايند. غافل که هر راهي غير خدائي سرانجام نيکوئي نخواهد داشت و مجددا پس از چند صباحي وضع بهمان صورت قبلي خويش خواهد بود. راهها و طرقي که آنها براي اصلاح جهان در نظر گرفته و عرضه داشته اند بسيار و از آن جمله اند: