بازگشت

وجود تضاد و تعارض


اين امر منشاء گرفته از هر چه که مي خواهد باشد. انسانها بعلت غريزه پرخاشگري و ستيز، انگيزه خشم قهر، کين جوئي و استعلاجوئي باهم در تضاد و تعارضند و اين مساله مي رود به فنا[ صفحه 16]ساختن نسل بشر بينجامد. اين تضاد ممکن است ظاهري و يا باطني باشد، در هر دو صورت فرجام خوشي از آن انتظار نمي توان داشت.