بازگشت

ثابت نبودن اوضاع


بشريت روزي به نقطه اي مي رسد که در[ صفحه 69]آن در مي يابد همه آنچه را که صاحبان مکاتب و اديان آورده اند در صحنه عمل مواجه با مشکلات و دشواري هائي شده اند و هيچ کدام نتوانسته اند وضع ثابت و روشني براي بشريت به ارمغان آورند. هر کدام از آنها ابراز وجود کرده و چند صباحي خود را نشان دادند و به زودي فاني شدند. آنها در مي يابند که انديشه ها و مکتب ها هم چون امت دوره و فرصت معيني دارند. بهنگامي که دوره شان سر آيند فاني مي شوند و از ميان مي روند. تنها تعاليم و دستورات الهي است که ثابت و پايدارند و بر اساس شرايط ضوابط و شرايط گوناگون، در عرصه هاي مختلف مي توانند ابراز وجود کنند. بينش قاطع اسلامي اين است که اوضاع پديد آمده از انديشه ها و افکار بشري همچنان ثابت نخواهد ماند. اين فسادها، تباهي ها، دست اندازي ها و تعدي ها بزودي از ميان مي روند. امت کفر و فساد دوره اي دارد و آن چنان که تاريخ هم نشان داده است از ميان مي رود و بشريت راه خدائي را در پيش خواهد گرفت.