بازگشت

رشد عقول


بهمان گونه که امروز شاهديم و در مي يابيم عقول و انديشه ها رشد مي يابند و صاحبان خرد در مي يابند که بايد براي آزادي خود از قيدها و بندهاي بشر ساخته رهائي يابند. دنياي امروز زمينه را براي رشد فرد فراهم کرده و بشريت امروز با آنچه که در دوران جاهليت وجود داشت از لحاظ درک و خود فرسنگها پيش افتاده است. اين همه ابداعات و اختراعات، اين همه نکته سنجي ها و ادراکات ناشي از عقل و خردي است که رشد و پرورش و توسعه يافته اند. تاسف ما در اين است که اين عقل و خرد در راه توسعه ماديات بکار رفته اند نه معنويات. از نظر ما روزي انسان بخود خواهد آمد و فرصتي خواهد يافت که درباره خود و دنياي خود بينديشد و زمينه را براي رشد و پيشرفت معنوي خود و تصميم گيري در جهت کمال خود فراهم نمايد.