بازگشت

آنچه موجب تائيد مي شود


اينکه چه مسائلي و عواملي در تاييد و تثبيت اين وضع دخالت دارند و چه جنيه هائي سبب آن مي شوند که بشريت خود را دريابد و راه خود را عوض کند از مسائل و عوامل بسياري مي توان نام برد که اهم آنها بدين قرارند: