بازگشت

دلايل بدبينان


اينان که آينده را تاريک و مخوف مي بينند دلايل و زمينه هائي را مطرح مي کنند که اهم آنها بدين قرارند: