بازگشت

هدفداري آفرينش


همان گونه که در بحث مربوط به نظر مذاهب و اديان گفتيم مذاهب و از جمله اسلام براي آفرينش هدف انديشيده قائلند و معتقدند که: - خداوند آسمان و زمين و آنچه که در بين آنهاست بازيچه نيافريد، (و ما خلقنا السماء و الارض و ما بينهما لاعبين). - آفرينش آسمان و زمين بر اساس حق و بناي محکمي بوده است (و ما خلقناهما الا بالحق) - آفرينش انسان نيز بيهوده و بي حساب نبوده بلکه بر اساس حق و حقيقتي است (افحسبتم انما خلقناکم عبثا) بر اين اساس بناي نظام حيات سست و لرزان نيست، بي حساب و بازيچه نيست، و کسي حق ندارد آدمي را بازيچه پندارد و به اين صورت سرنوشت او را ناديده بگيرد. آن چه که قدرتمندان در رابطه با انسانها انجام مي دهند بحساب آوردن انسانها بصورت بازيچه و مخالفت با هدفداري آفرينش است.