بازگشت

دلايل اسلام بر اين خوش بيني


اينکه اسلام آينده را با چنين خوشبيني مي نگرد بي حساب و نينديشيده[ صفحه 64]نيست. دلايل و زمينه هائي وجود دارد که بر اساس آن به بيان چنين نظري مي پردازد. اين دلايل و نظرات بسيار و برخي از آنها بدين قرارند: