بازگشت

استقرار حق و عدالت


جهان بيني اسلامي درباره آينده اين است که در آينده اي دور يا نزديک حکومتي پديد خواهد آمد که در آن محو طرز فکر ناسيوناليستي است. بشريت را آفريده خدا مي داند و بر سر سفره واحد گردهم مي آورد. حکومتي پديد مي ايد که داوري و اجراي آن بر اساس حق و عدل است نه هوي و هوس. همگان در برابر قانون مساويند. کسي نمي تواند خود را برتر از ديگران و اشرف و افضل بداند. هيچکس قادر نيست که به ديگران زور بگويد و يا اعمال غرض کند. حکومتي که در آينده پديد مي آيد حکومت خدا مردمي است. منشاء تعاليم از سوي خدا و اجرا و پاسداري آن از سوي مردم است. خواست مردم و تاييد آنها باعث رونق بخشيدن به آن مي شود. چون منافع توده ها در آن ملحوظ است از قداست و احترامي خاص برخوراد است. پشتوانه اجرائي نيرومندي دارد و همگان خود را موظف به اجرا و تابعيت آن مي دانند.