بازگشت

آينده از آن ضعفا


جهان بيني اسلامي آينده را از آن ضعفا، تو سري خورده ها، محروميت ها ديده ها مي بيند و قائل است دردهاي آنان براي هميشه ثابت و پايدار نيست اگر چه مدت آن طولاني شود. استثمارها جاودانه نيست اگر چه مدت بسيار باقي و برقرار بماند. فلسفه قرآن اين نويد را مي دهد که سرانجام پيروزي از آن توده ها و مستضعفان است. خداوند آن گروه از بندگانش را که خود بخواهد وارث زمين گردند، فرجام خوش از آن پرهيزکاران است. قدرتهاي بزرگ همه گاه نمي توانند در برابر آنها پايداري کنند. ديدگاه اسلامي اين است آينده به سوئي پيش مي رود که در آن طبقات محروم آقا مي شوند، برابري و تساوي در جامعه براي همگان پديد مي آيد امتيازات پوج لغو مي شود. اوضاع جهان اگر چه امروز بنفع ستمگران است سرانجامش به نفع پرهيزکاران، مجاهدان، طرفدران نظم و عدالتخواهان است. ديدگاه اسلامي اين است آنها که محرومند، آنان که اسير قوي پنجه ها هستند براي آزادي خود رستاخيزي عظيم پديد مي آورند و عليه طاغيان و ياغيان مي ايستند، آشوب و شورشي بر پا مي کنند و جباران را از صفحه زمين بر مي اندازند.