بازگشت

جهان بيني اسلام و آينده


آنچه که درباره نظر مذاهب راجع به آينده ذکر کرديم جداي از اسلام و اسلام هم جداي از آن نيست. اگر اين ديد را بصورتي جداگانه مطرح کرده ايم بدان خاطر است که:[ صفحه 61]- اسلام ديدگاه روشن تري در زمينه آينده دارد. - مستندات آن از سوي وحي است و با خرافات و جعليات آميخته نشده است. - زمان آن به ما نزديک تر از ديگر مذاهب است. - اطلاعات ما از آن ديدگاه بيشتر و روشن تر است. بصورت خلاصه و مختصر مي توان گفت بينش اسلامي متوجه سير صعودي و تکاملي جامعه است. بينشي که در اين زمينه دارد بينشي انقلابي، ويرانگر نسبت به فساد و شورانگيز در امت براي ايجاد آن جامعه نمونه و مورد نظر است. در آن سخن از بين رفتن تمدنهاي آلوده و نابخردانه است و سران اين تمدن مغضوبند و معدوم ما جهان بيني اسلام را در زمينه آينده در اين مسائل مي توانيم عرضه بداريم: