بازگشت

احاديث اهل سنت


همانگونه که بسياري از آنها را نقل نموديم - مدت حکومت حضرتش را بيان کرده اند. روايات زير بيانگر اين موضوعند:

1) او هفت يا ده سال حکومت مي نمايد.

2) مدت حکومتش بيست سال است.

3) پنج يا هفت يا نه سال زيست مي کند.

4) هفت يا هشت يا نه سال زيست مي کند.

5) شش يا هفت يا هشت يا نه سال درنگ مي کند.